JADRANSKA VRATA dioničko društvo za poslovanje kontejnerskim terminalom, JADRANSKA VRATA d.d.

 • Skraćeni naziv tvrtke: JADRANSKA VRATA d.d.
 • Sjedište: 51 000 Rijeka, Hrvatska - Croatia
 • Godina osnutka: 2001.
 • Matični / porezni broj (MB):040164791
 • Osobni identifikacijski broj (OIB): 80300395055
 • Sud upisa, matični broj upisa u sudskom registru (MBS): Trgovački sud u Rijeci pod Posl.br.Tt-12/7056-2, MBS 040164791

 

Tvrtka i sjedište pravnih osoba preko kojih se odvija platni promet i brojevi računa:

 • RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, IBAN:HR3124840081105791546
 • Iznos temeljnog kapitala: 23.933.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti)
 • Ukupan broj izdanih dionica: 23.933
 • Uprava: Emmanouil Papagiannakis, Goran Manfreda, Jacob Gulmann
 • Predsjednik nadzornog odbora: Borislav Maletić
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ivana Forenbaher, e-mail: agct-gdpr@ictsi.hr